Asset Publisher

Return to Full Page

صفحه اصلی

صفحه اصلی


رشد روز افزون سیستم‌های مختلف مخابرات بی‌سیم و ورود سیستم‌های مختلف به داخل کشور و یا طراحی سیستم‌ها و زیرسیستم‌های متنوع در داخل کشور، نیاز به مرکز یا مراکزی توانا و مجهز به سیستم‌های به‌روز و استاندارد برای تست این زیرسیستم‌ها و تأیید نمونه آن‌ها را برجسته می‌نماید. در این میان شاید آنتن حیاتی‌ترین عنصر باشد که تست و تایید و تطابق آن با استانداردهای مختلف احساس می‌شود.

آزمایشگاه تأیید نمونه آنتن دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه تهران با برخورداری از یک اتاق سکوت پیشرفته مخروطی شکل که توسط یک اتاق شیلد بزرگ محصور شده و همچنین با در اختیار قرارگرفتن جدیدترین امکانات اندازه‌گیری و کالیبراسیون که به کمک مرکز تحقیقات مخابرات ایران تجهیز شده است، پاسخگویی به این نیاز مبرم ملی را در سرلوحه اهداف خود قرار داده است.