هدف از تاسیس آزمایشگاه بایو

هدف از تاسیس آزمایشگاه بایو


آزمایشگاه بایو الکترو مغناطیس با در نظر گرفتن اهداف زیر در سال 1393 تاسیس گردید.

  • تحقیق درباره روش‌های نوین تشخیص و درمان بر اساس میدان‌های الکتریکی و مغناطیسی
  • تحقیق در خصوص مخاطرات احتمالی میدان ها و امواج برای ارتقای امنیت تشعشعی
  • ارائه خدمات موجتابی و اعمال میدان به نمونه های زیستی در باندهای مختلف فرکانسی به دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی مربوطه.
  • تولید و عرضه برخی از ادوات موجتابی و مواد لازم برای مراکز تحقیقاتی