تعرفه انجام آزمون های تایید نمونه

تعرفه انجام آزمون های تایید نمونه


تعرفه انجام آزمون های تایید نمونه

 

باتوجه به بررسی های انجام شده مدت زمان انجام آزمون در یکسال اخیر به شرح زیر جدول زیر می باشد.

گروه آزمون

حداقل زمان(روز کاری(

حداکثر زمان(روز کاری(

متوسط زمان(روز کاری(

گروه تجهیزات آنتن

3

12

7

گروه تجهیزات SRD

2

10

6